FAQ GFH Paraplufonds

Update FAQ juni

Waarom is er een Wft curator aangesteld bij het GFH Paraplufonds?

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wft en de uit de Wft voortvloeiende regels. Zij heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om de Wet op het financieel toezicht (Wft) te handhaven. Nadat de AFM het GFH Paraplufonds eind december 2016 een fondsmaatregel heeft opgelegd heeft zij een tevens een curator op grond van art 1:176 WFT aangesteld bij Today’s Tomorrow die o.a. moet toezien op de prudente afwikkeling van het GFH Paraplufonds. De directie van TT en de curator werken intensief samen om de uitdagingen waar TT voor staat in het belang van de beleggers zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Hoe verloopt de afwikkeling van het GFH Paraplufonds?

Zoals aangekondigd in onze brief van 10 april 2017 hebben wij de afgelopen maanden, in nauw overleg met de AFM, onderzoek gedaan naar het inbrengen van de liquide beleggingen uit het GFH Europees Vastrentend Fonds en de liquide beleggingen uit het GFH Europees Aandelenfonds in een vastrentend fonds dan wel een aandelenfonds van een andere gerenommeerde beheerder. Het belang van de participant staat centraal in dit plan. Inmiddels zijn wij met een aantal beheerders een tweede gespreksronde gestart. Wat de tijdspan is van deze overdracht is op dit moment nog niet bekend.

Er wordt niet meer automatisch van mijn rekening geïncasseerd, hoe kan dit?

Begin juni jl. is de automatische incasso stopgezet en zullen er geen automatische incasso’s meer plaatsvinden van uw persoonlijke rekening naar uw rekening bij GFH Giro. De automatische incasso is stopgezet omdat de gelden die zijn gestort of geïncasseerd na 4 januari 2017 niet worden belegd en in contanten op de rekening van de Stichting blijven staan. Over deze gelden wordt geen rente vergoed. Om u werk te besparen, en omdat het geld op dit moment niet kan worden belegd, hebben wij besloten de automatische incasso stop te zetten.

Participanten kunnen bij stornering gebruik maken van de  gebruikelijke storneringstermijn bij de bank van 56 dagen. Terugbetaling van een inleg voor deze termijn is niet mogelijk zonder fiscale consequenties*.

 

*Terugbetaling van een inleg die meer dan 56 dagen terug is geïncasseerd heeft tot gevolg dat sprake is van (gedeeltelijke) afkoop van de lijfrentespaarrekening/ lijfrentebeleggingsrekening waardoor negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking worden genomen en revisierente is verschuldigd.

Heeft het stopzetten van de automatische incasso gevolgen voor mij?

Nee, niet direct. Het stopzetten van de automatische incasso kan echter wel gevolgen hebben voor uw einddoel, aangezien het geld normaal gesproken belegd zou worden met als doelstelling geld op te bouwen ter aanvulling op uw pensioen. Doordat het geld sinds de opgelegde fondsmaatregel van de AFM niet meer belegd mag worden maar liquide op de geldrekening van de stichting blijft staan is dit niet meer het geval.   

Hoe zit het met de aangekondigde bijeenkomst?

Naar aanleiding van onze brief van 10 april 2017 hebben een aantal participanten zich opgegeven voor de informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst zal gaan plaatsvinden op het moment wij wat verder zitten in het overdrachtsproces en wij meer nieuws te vertellen hebben.

GFH Paraplufonds

Ik heb de brief van januari 2017 niet ontvangen. Wat nu?

Via het klantenportaal van GFH Giro kunt u alle gecommuniceerde brieven terugvinden. Mocht u behoefte hebben aan een schriftelijke versie kunt u deze opvragen per e-mail via info@todaystomorrow.nl of telefonisch via het nummer: 035-3035695. Ook als u inlog problemen heeft kunt u dit vanzelfsprekend laten weten.

Ik heb een uitkerende lijfrente (box 1) portefeuille. Wat zijn de gevolgen voor mij?

Door twijfel met betrekking tot de waardering van een deel van de beleggingen (activa) in het GFH Paraplufonds is de handel in het beleggingsfonds opgeschort. Dit betekent voor u dat er op dit moment geen uitkeringen kunnen worden gedaan.

We begrijpen dat dit tot vervelende consequenties kan leiden, met name waar sprake is van periodieke uitkeringen. We proberen de periode van opschorting zo kort mogelijk te laten zijn en zoeken met alle partijen de beste oplossing voor de participanten.

Ik heb een opbouwende lijfrente / afl. hypotheek portefeuille. Wat zijn de gevolgen voor mij?

De incasso’s worden overeenkomstig de afgegeven incassomachtigingen ter belegging in participaties van de sub fondsen van het GFH Paraplufonds uitgevoerd. Alle gelden die zijn geïncasseerd voor 4 januari 2017 zijn belegd en worden door Today’s Tomorrow  beheerd in overeenstemming met de beleggingsvoorwaarden, zoals opgenomen in het toepasselijke prospectus. De waarde van de participaties zal blijven fluctueren tijdens de opschorting.

 

Gelden die zijn geïncasseerd of gestort na 4 januari 2017 worden niet belegd en blijven in contanten staan op de rekening van de Stichting gedurende de opschorting. Hier wordt geen rente over vergoed.

 

 

Wat zijn de mogelijkheden om over te stappen naar een andere polis aanbieder?

Zolang de opschorting van kracht is, is het niet mogelijk om over te stappen. Als de fondsen weer open zijn kunnen participanten overstappen naar andere aanbieders.

Ik heb een automatische maandelijkse incasso. Kan ik deze stopzetten?

Ja. Gelden die al zijn geïncasseerd of gestort na 4 januari 2017 worden niet belegd en blijven in contanten staan op de rekening van de Stichting. Hier wordt geen rente over vergoed. Om u werk te besparen, en omdat het geld op dit moment niet kan worden belegd, hebben wij besloten de automatische incasso stop te zetten.

Participanten kunnen bij stornering gebruik maken van de  gebruikelijke storneringstermijn bij de bank van 56 dagen. Terugbetaling van een inleg voor deze termijn is niet mogelijk zonder fiscale consequenties*.

 

*Terugbetaling van een inleg die meer dan 56 dagen terug is geïncasseerd heeft tot gevolg dat sprake is van (gedeeltelijke) afkoop van de lijfrentespaarrekening/ lijfrentebeleggingsrekening waardoor negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking worden genomen en revisierente is verschuldigd.

 

 

Waar kan ik terecht met vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft, vandaar wij bovenstaand de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u hebben genoteerd. Heeft u een andere vraag? Aarzel dan niet en neem contact op via het telefoonnummer 035-3035695 of via e-mail: info@todaystomorrow.nl.

Plan van aanpak

Wat betekent een afwikkeling precies?

De afwikkeling houdt niet in dat het fonds per direct stopt en betekent ook niet dat Today’s Tomorrow overgaat tot directe uitkering.  

 

In de beleggingsportefeuilles van het GFH Fonds bevinden zich goed verhandelbare (liquide) en minder goed verhandelbare (illiquide) beleggingen. Today's Tomorrow is bezig met het onderzoeken van het inbrengen van de liquide beleggingen uit het    GFH Europees Vastrentend Fonds en de liquide beleggingen uit het GFH Europees Aandelenfonds in een vastrentend fonds respectievelijk een aandelenfonds van een andere gerenommeerde beheerder. Deze beleggingsfondsen zullen een vergelijkbaar beleggingsbeleid en fiscale behandeling hebben als de huidige GFH fondsen. Het GFH Fonds verkrijgt dan participaties in die andere beleggingsfondsen en keert deze participaties vervolgens uit aan haar deelnemers, en dus u. Op deze manier kan uw fiscale positie worden beschermd.

De illiquide (minder goed verhandelbare) beleggingen zijn momenteel (vanwege de onduidelijkheid over de waardering) niet goed in te brengen in een bestaand fonds op soortgelijke wijze als de liquide beleggingen. De wijze en duur van de afwikkeling van deze beleggingen staat daarom nog niet vast. Wij onderzoeken momenteel wat de beste handelswijze is ten aanzien van deze minder liquide beleggingen. Zodra hier meer over bekend is, zullen we u hierover nader informeren.

Bijeenkomst

In de komende weken wordt het plan met betrekking tot de overdracht verder uitgewerkt. Dit doen wij in nauw overleg met de belastingdienst en de AFM. Wij zullen u regelmatig, in beginsel maandelijks, informeren over de gang van zaken. U kunt via gfhgiro@todaystomorrow.nl aangeven of u behoefte heeft aan een informatiebijeenkomst voor verdere uitleg. Indien hier voldoende animo voor is zullen wij een collectieve bijeenkomst organiseren. Indien er niet voldoende animo voor is zullen wij u uitnodigen voor een individueel gesprek. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Opschorting

Waarom zijn de GFH Paraplufondsen opgeschort?

Op dit moment is er enige onduidelijkheid over de exacte waarde van een beperkt deel (circa 25%) van de beleggingsportefeuille.

Wanneer er nu aan- of verkooporders worden uitgevoerd is het dus niet 100% duidelijk of dit tegen de juiste koers gebeurt.

Daarom is besloten om de handel (aan – en verkoop van beleggingen) tijdelijk stil te leggen, in elk geval totdat hier meer duidelijkheid over is.

Hoe lang gaat de opschorting nog duren?

De opschorting is tot nader order van kracht. Op dit moment bespreken wij, Today’s Tomorrow (“TT”), met de Autoriteit Financiële Markten (“ AFM”) de mogelijke oplossingen. Wij begrijpen de hinder en de ernstige gevolgen voor de participanten, met name  omdat er momenteel geen periodieke uitkeringen kunnen plaatsvinden. Wij betreuren dit ten zeerste en spannen ons in om zo spoedig mogelijk tot een definitieve oplossing te komen dat in het belang is van alle participanten.

Wat gebeurt er met de waarde van de participaties tijdens de opschorting?

Wij, Today’s Tomorrow (“TT”) , zullen beide sub fondsen van het GFH Paraplufonds ondanks de opschorting beheren in overeenstemming met de beleggingsvoorwaarden, zoals opgenomen in het toepasselijke prospectus.  De  waarde van de participaties zal daardoor blijven fluctueren tijdens de opschorting. Voor uw belegging in participaties geldt net als voorheen dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst bieden.

Updates met betrekking tot de indicatieve waarde van de beleggingen worden net als voorheen gepubliceerd met de actuele  NAV’s op de website van GFH Giro, onder het kopje productinformatie, klik hier voor de directe link naar het maandrapport van het Vastrentend Fonds, en hier voor de directe link naar het maandbericht van het Aandelen Fonds.  Er kan door de twijfel over de  waardering echter niet gehandeld of uitgekeerd worden op basis van deze "indicatieve” waarde.

Wat gebeurt er met mijn inleg?

Het door u ingelegde vermogen is belegd en wordt beheerd conform de beleggingsvoorwaarden zoals opgenomen in het toepasselijke prospectus. De waarde van uw participaties kan door marktbewegingen op de financiële markten daardoor lager of hoger zijn dan de laatst bekende waarde van de participaties. In het verleden behaalde resultaten bieden daarbij geen garantie voor de toekomst. De opschorting van de handel in de GFH fondsen heeft hierin geen verandering gebracht. Ten aanzien van de waardering van de beleggingen van de sub fondsen van GFH paraplufonds verwijzen wij u graag naar de performance sheet op de website van GFH Giro.

 

Gelden die al zijn geïncasseerd of gestort na januari 2017 worden niet belegd en blijven in contanten staan op de rekening van de Stichting. Hier wordt geen rente over vergoed. Om u werk te besparen, en omdat het geld op dit moment niet kan worden belegd, hebben wij besloten de automatische incasso stop te zetten. Participanten kunnen bij stornering gebruik maken van de  gebruikelijke storneringstermijn bij de bank van 56 dagen. Terugbetaling van een inleg voor deze termijn is niet mogelijk zonder fiscale consequenties*.

 

*Terugbetaling van een inleg die meer dan 56 dagen terug is geïncasseerd heeft tot gevolg dat sprake is van (gedeeltelijke) afkoop van de lijfrentespaarrekening/ lijfrentebeleggingsrekening waardoor negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking worden genomen en revisierente is verschuldigd.

 

Vindt er enige controle plaats op wat er allemaal gaande is?

Zeker, los van de controles binnen Today’s Tomorrow zijn er  externe partijen betrokken. Zo kent het GFH Paraplufonds een administrator, Circle Investment Support Services en ook een Bewaarder, Stichting Circle Depositary Services. De belangrijkste taak van de Bewaarder is het bewaren van de bezittingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het fonds. Naast het in bewaring nemen van de bezittingen heeft de bewaarder ook nog andere taken.

Zo dient de bewaarder ervoor te zorgen dat bij de toe- en uittreding van participanten, de verkoop, uitgifte, inkoop, terugbetaling en intrekking van rechten van deelneming of aandelen in de beleggingsinstelling in overeenstemming is met de Wet financieel Toezicht (“Wft”) De bewaarder dient verder de kasstromen van de beleggingsinstelling te controleren.+

De bewaarder zal bij de uitvoering van zijn taak in het belang van de participanten optreden. Daarnaast voeren de aangestelde administrateur en accountant controles uit. Daarnaast staat de beheerder van het GFH Paraplufonds onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank.

Komt er een nieuwe fondsbeheerder? Zo ja, wie en wanneer?

De vergunning van Today’s Tomorrow B.V. is beperkt tot het beheer van het TT Paraplufonds. Met betrekking tot het GFH Paraplufonds zijn de activiteiten van TT gericht op afwikkeling.

De afwikkeling zou daarin gelegen kunnen zijn dat het beheer van de fondsen wordt overgedragen aan een andere fondsbeheerder dan wel dat de beleggingen (geheel of gedeeltelijk) onder beheer van een andere beheerder worden gebracht. Wij voeren hiertoe momenteel gesprekken met een aantal in aanmerking genomen, gerenommeerde marktpartijen (banken en verzekeraars).  Of dit lukt, en hoelang deze gesprekken en het daarop volgende overgangsproces zal gaan duren, is op dit moment nog niet duidelijk. Wel zal het belang van de klant in alle stadia van dit proces centraal staan.

Overig

Visie Verzekeringen was mijn financieel adviseur en heeft sinds februari 2017 haar werkzaamheden neergelegd. Krijg ik nu een andere financieel adviseur toegewezen?

Nee, tenzij u dit wilt. U communiceert rechtstreeks met ons, Today’s Tomorrow. Wij werken samen met verschillende onafhankelijke financieel advieskantoren door het land. Visie Verzekeringen was er daar één van. Mocht u het wenselijk vinden dan kunnen wij u in contact brengen met een andere onafhankelijke financieel adviseur in uw omgeving.

Waar zit het GFH paraplufonds en zijn waardepapieren? Heeft dit enige consequenties voor mij als belegger?

Het GFH paraplufonds is een beleggingsfonds opgericht onder Nederlands recht. Het GFH paraplufonds houdt adres ten kantore van de beheerder, Today’s Tomorrow. De bank waar de activa van het fonds worden aangehouden (depotbank) zijn BinckBank en Theodoor Gilissen Bankiers.

Contact

For Tomorrow

Emmastraat 54

1213 AL Hilversum


Tel: +31 [0]35 3035690

Email: info@fortomorrow.nl

Open:
Ma t/m vr: 09.00 - 17:30uur