FAQ GFH Paraplufonds

Algemeen

Ik kan niet inloggen in mijn klantenportaal. Wat nu?

U kunt inloggen via www.gfhgiro.nl met uw gebruikersnaam (relatienummer bij GFH Giro) en uw zelf aangemaakte wachtwoord.

Indien u uw wachtwoord bent vergeten kunt u op “wachtwoord vergeten” klikken. U ontvangt dan per e-mail een link om een nieuw wachtwoord mee aan te maken.

Lukt het nog steeds niet om in te loggen? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 035-3035695 of via de mail: info@todaystomorrow.nl

Waar kan ik mijn jaaropgave vinden?

De jaaropgave staat sinds 28 februari 2018 klaar in uw online portaal. Indien u deze per post wenst te ontvangen dan kunt u dat bij ons aangeven via het telefoonnummer 035-3035695 of via de mail: info@todaystomorrow.nl

Automatische incasso

Wanneer start de automatische incasso weer?

Het proces om de automatische incasso te herstarten hebben wij weer opgepakt. Ons voornemen is iedere participant die in het verleden een automatische incasso had lopen in de week van 5 maart t/m 11 maart een nieuw machtigingsformulier te hebben toegestuurd zonder deze getekend retour te hebben ontvangen kunnen en zullen wij de automatische incasso niet hervatten. 

De machtigingsformulieren die voor eind maart compleet retour gekomen zijn, zullen per eind april (rond de 28ste) van start gaan. 

Hoe kan ik zelf overmaken naar mijn GFH Giro transitierekening?

Het is mogelijk om uw inleg voort te zetten en daarmee uw fiscale jaarruimte te benutten. Dit doet u door zelf het geld over te boeken naar de Stichting rekening NL49 RABO 0173 8476 17 onder vermelding van uw naam en (transitie)rekeningnummer* bij GFH Giro.  Het geld dat door u zal worden ingelegd zal uitsluitend worden belegd in de liquide Transitiefondsen.

Ik leg maandelijks 50 EURO in maar het wordt pas een maand daarna belegd? Hoe kan dat?

Dit komt omdat er van uw inleg van €50 eerst inlegkosten van 0,5% in rekening wordt gebracht. Daarnaast betaalt u iedere maand €1,70 voor uw rekening. Er blijft dan een lager netto bedrag over van €48,05.  Er moet echter minimaal een bedrag van €50 netto op de rekening staan voordat hiermee beleggingen worden aangekocht. Als u wilt dat het bedrag gelijk wordt belegd na de incasso kunt u het bedrag van de automatische incasso het best (laten) met enkele euro’s verhogen. Bijvoorbeeld €55.

Waarom is de automatische incasso stopgezet?

De automatische incasso is door de beheerder van het GFH Paraplufonds (Today’s Tomorrow) per juni 2017 collectief stopgezet. Dit is besloten omdat de gelden die werden ingelegd gedurende de opschorting niet belegd mochten worden. Het geld bleef daarom liquide staan op de Stichting rekening van het Fonds en daar werd geen rente over vergoed.

Op dit moment is het weer mogelijk om nieuwe inschrijvingen te beleggen in de transitiefondsen. De automatische incasso zal om die reden weer worden herstart indien u een nieuwe SEPA machtiging naar ons heeft geretourneerd. 

Omdat de automatische incasso zo lang is stopgezet is het niet meer mogelijk om deze zonder meer te hervatten. U zal van TT daarom een nieuw machtigingsformulier toegestuurd krijgen. Deze kunt u retourneren indien u de automatische incasso weer wilt herstarten, wilt u dit niet hoeft u dit document niet terug te sturen. 

Jaarruimte & Reserveringsruimte

Wat zijn mijn jaar- en reserveringsruimte?

Jaarruimte is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Bouwt u minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heeft u jaarruimte. U mag dan zelf via een lijfrente belastingvriendelijk sparen voor een aanvulling op uw AOW en pensioen. Uw jaarruimte geldt per kalenderjaar.

Reserveringsruimte is de jaarruimte die u afgelopen jaren nog niet eerder heeft gebruikt. Wanneer u de afgelopen jaren minder jaarruimte heeft gebruikt om fiscaalvriendelijk te sparen dan mag, dan mag u deze overgebleven jaarruimte alsnog gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Dit mag tot 7 jaar terug.

Ik wil mijn jaarruimte benutten? Kan dat?

Het is mogelijk voor u om uw inleg voort te zetten en daarmee uw fiscale jaarruimte te benutten. Dit doet u door zelf het geld over te boeken naar de rekening van de onder vermelding van uw naam en transitierekeningnummer bij GFH Giro. Het geld dat door u zal worden ingelegd zal uitsluitend worden belegd in de liquide Transitiefondsen

Hoe bereken ik mijn jaar- en reserveringsruimte?

U kunt u jaar- en reserveringsruimte berekenen door middel van de Rekenhulp van de belastingdienst.

* Uw transitierekeningnummer is het nieuwe rekeningnummer dat u heeft gekregen. Het nieuwe rekeningnummer is te herkennen doordat er 3 streepjes (-) in het nummer voorkomen.

Uitkeringen

Wanneer krijg ik mijn periodieke uitkeringen uitgekeerd?

U ontvangt uw periodieke uitkering halverwege de maand op uw bankrekening.

Waar kan ik specificaties van mijn (periodieke) uitkering raadplegen?

Als u inlogt met uw inloggegevens op www.gfhgiro.nl dan gaat u naar uw transitierekeningnummer. Dit is het nieuwe rekeningnummer dat u heeft gekregen na de splitsing van de fondsen. Uitkeringen zullen uitsluitend vanuit deze rekening worden gedaan.

Wanneer u het rekeningoverzicht heeft geopend scrolt u naar het tabje uitkeringen. Hier ziet u precies wat de bruto-uitkering was, wat u aan belasting heeft betaald en wat u netto op uw bankrekening heeft ontvangen. Deze bedragen kunt u doorgeven aan de belastingdienst.

Op basis van die gegevens gaat de belastingdienst kijken of u teveel of te weinig belasting heeft afgedragen. De eventueel teveel betaalde belasting kunt u dan terugvorderen. Of visa versa.

Ontvang ik loonspecificaties van mijn uitkeringen?

Nee, u ontvangt geen fysieke loonspecificaties van uw uitkeringen. U kunt de specificaties van uw uitkering wel online inzien in het klantenportaal. Eenmaal per jaar ontvangt u een jaaropgave waarin u de specificaties van het afgelopen jaar kunt zien. Deze is vanaf 28 februari 2018 online in te zien via uw klantenportaal. Indien gewenst kunnen wij de jaaropgave ook per post opsturen. U kunt daarvoor contact opnemen via het telefoonnummer 035-3035695.

In januari 2018 heb ik een uitkering gekregen die veel lager ligt dan de spreekwoordelijke 75% van mijn vorige uitkeringen. Hoe kan dat?

Voor de splitsing van de GFH fondsen hebben wij gekeken naar welke beleggingen “illiquide” zijn en welke beleggingen “liquide”. Vervolgens hebben we gekeken naar de waarde van deze beleggingen per ultimo 2016. Op basis van deze waarde hebben wij een schatting gemaakt van de verdeling. Die lag toen op circa 25% illiquide en 75% liquide. De waarde van ultimo 2016 is bij deze schatting als uitgangspunt genomen omdat dat de laatste officiële waarde was van de fondsen vóór de opschorting.

Gedurende het jaar 2017 hebben de beleggingen (zowel de liquide als de liquide) door gerendeerd en dus gefluctueerd. Ook al werden deze waarden als indicatief weergegeven. De daadwerkelijke verdeling op 30 november 2017 week daarom af van de 25%/75% schatting. De verdeling lag door fluctuatie gedurende het jaar op 30 november 2017 meer (ruwweg) rond de 30%/70% (illiquide/liquide).

Een ander deel van de verklaring voor de maand december ligt in het gegeven dat u per maand rekeningkosten betaalt van 1,70. Deze EUR 1,70 rekeningkosten worden maandelijks van uw bruto-uitkering afgetrokken. Echter omdat u vorig jaar geen uitkering heeft kunnen ontvangen zijn deze rekeningkosten geaccumuleerd tot een debetsaldo van bijv. EUR 20,40. Dit bedrag is (werd) of wordt, afhankelijk van wanneer u uw eerste uitkering over 2018 ontvangt, afgehaald van uw eerste bruto-uitkering. Dit is natuurlijk eenmalig. 

Aangezien u vanaf heden weer een periodieke uitkering ontvangt zullen deze rekeningkosten zich geen periode (12 maanden) meer accumuleren maar direct verrekend worden*.

Kosten

Welke kosten betaal ik?

De kosten die in rekening worden gebracht verschillen per product. Op www.gfhgiro.nl kunt het productoverzicht downloaden waarin u de kosten kunt zien die u voor uw product betaalt.

Rekeningkosten die voor iedereen gelden zijn

  • Maandelijkse rekeningkosten a EUR 1,70 per maand

U hoeft enkel rekeningkosten te betalen voor uw nieuwe (transitie)rekening. Niet meer voor uw oude rekening.

  • Inlegkosten van 0,5%. Dit zijn kosten die u betaald over het bruto bedrag dat u inlegt. Jaarlijkse beheervergoeding in de fondsen van 1,25%
  • Gratis onbeperkt switchen tussen de fondsen
  • Administratiekosten van €150 per opname en/of bij beëindiging.
  • Beëindigingskosten van €150. Deze worden pas in rekening gebracht wanneer ook het illiquide (geblokkeerde) fonds is afgewikkeld.
0,5% instapkosten, wanneer worden deze in rekening gebracht?

De instapkosten worden alleen in rekening gebracht bij nieuw ingebracht vermogen of nieuw ingebrachte inleg. U betaalt dit bijvoorbeeld wanneer u geld overboekt om uw jaarruimte te benutten.

Als ik het bedrag, dat voor mij beschikbaar komt vanuit de liquide transitiefondsen, wil over laten boeken naar een andere beheerder of naar mijn tegenrekening, moet ik dan beëindigingskosten betalen?

U betaalt de gebruikelijke beëindigingskosten van het product pas op het moment dat uw gehele GFH Giro product is beëindigd. U betaalt de beëindigingskosten pas op het moment dat ook het illiquide deel, dat vooralsnog achterblijft in de GFH Fondsen, is afgewikkeld.

Het GFH Paraplufonds

Kan ik switchen tussen de fondsen?

Na de splitsing kunt u onbeperkt en kosteloos switchen tussen de liquide GFH Transitiefondsen.

Wat zijn de mogelijkheden om over te stappen naar een andere polisaanbieder?

Voor deelnemers die een Box 1 of Box 3 (vermogens)opbouw product hebben afgesloten is het mogelijk om een vergelijk product bij een andere beheerder af te sluiten. Indien u hiervoor kiest zullen uw participaties in de Transitiefondsen worden verkocht en zal het geld dat daaruit vrijkomt rechtstreeks worden overgeboekt naar de door u gekozen beheerder.

Wij willen u erop wijzen dat de overgang dus alleen telt voor de Participaties in de liquide Transitiefondsen; het illiquide deel blijft vooralsnog in de bestaande GFH Fondsen, totdat deze zijn afgewikkeld.

Voor deelnemers met een uitkerende lijfrente is het vooralsnog niet mogelijk gebleken om een vergelijkbaar (fiscaal gefaciliteerd) product bij een andere beheerder af te sluiten met behoud van de fiscale status. Wanneer het beheer bij meerdere beheerders wordt ondergebracht, vindt er in beginsel namelijk fiscale afrekening plaats over het afgesplitste deel. Wij overleggen met de belastingdienst over mogelijkheden om op een later moment het afgesplitste deel desgewenst alsnog fiscaal neutraal onder te kunnen brengen bij een andere beheerder.

Welke partijen zijn betrokken bij het GFH Paraplufonds?

GFH Giro

GFH Giro is een handelsnaam van Today’s Tomorrow (TT). TT is beheerder en daarmee aanbieder van beleggingsproducten onder Execution Only (dus geen advies). De beleggingsproducten die aangeboden worden zijn een pensioen- en vermogensopbouwrekening en een uitgestelde- of aanvullende pensioenuitkering.

Today’s Tomorrow (“TT”)

Today’s Tomorrow is beheerder van beleggingsfondsen en bood het GFH Paraplufonds, al dan niet als onderdeel van een fiscaal product, aan onder de handelsnaam GFH Giro. TT heeft ook andere handelsnamen.  

Today’s Tomorrow is momenteel, als u geen tussenpersoon heeft, uw rechtstreekse aanspreekpunt met betrekking tot het GFH Paraplufonds. Today’s Tomorrow houdt kantore in Hilversum en is te bereiken via telefoonnummer 035-303 56 95 en via het e-mailadres info@todaystomorrow.nl.

Visie Verzekeringen

Visie Verzekeringen is een intermediair (adviseur), die advies gaf over een beleggingsoplossing of een financiële situatie. De producten van GFH Giro werden nooit direct aangeboden, maar werden altijd afgesloten via een onafhankelijk deskundig adviseur met een adviesvergunning.

Visie Verzekeringen heeft recentelijk haar werkzaamheden neergelegd. U communiceert nu daarom rechtstreeks met de beheerder van het GFH beleggingsfonds, Today’s Tomorrow. TT werkt samen met verschillende onafhankelijke financieel advieskantoren door het land. Mocht u het wenselijk vinden dan kunnen wij u als klant in contact brengen met een onafhankelijke financieel adviseur.

* Het GFH Paraplufonds is opgericht in samenwerking met Global Fund House, deze samenwerking is sinds de opschorting beëindigd. 

Waarom start TT fondsen met een derde?

Op grond van de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) heeft een beheerder een vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren en/of deelnemingsrechten daarin aan te bieden aan beleggers. Today’s Tomorrow bezit deze vergunning en heeft er in het verleden voor gekozen om een fonds ten behoeve van een andere partij aan te brengen. Dit maakte het voor deze partij mogelijk om op een voordelige en efficiënte manier zelf een gereguleerd beleggingsfonds op de markt te kunnen brengen.  

Deze dienstverlening is niet uitzonderlijk of verboden in de huidige Nederlandse wet- en regelgeving.  Een ander bekend voorbeeld van een partij die zulke diensten aanbiedt is Fundshare.

Vanaf de opgelegde fondsmaatregel van de AFM op het GFH Paraplufonds in december 2016 zijn alle taken met betrekking tot het GFH Paraplufonds bij TT komen te liggen. Op dit moment is de vergunning van Today’s Tomorrow is met betrekking tot het GFH Paraplufonds beperkt tot het beheer van het fonds dat momenteel is gericht op een prudente afwikkeling van het Fonds. TT werkt hiervoor intensief samen met de aangestelde curator en de Nederlandse toezichthouder (de “AFM”).

Waar zit het GFH paraplufonds en zijn waardepapieren? Heeft dit enige consequenties voor mij als belegger?

Het GFH paraplufonds is een beleggingsfonds opgericht onder Nederlands recht. Het GFH paraplufonds houdt adres ten kantore van de beheerder, Today’s Tomorrow. De bank waar de activa van het fonds worden aangehouden (depotbank) zijn BinckBank en Theodoor Gilissen Bankiers.

Splitsing in het fonds (liquide/illiquide)

Wat betaal ik voor de overgang naar de Transitiefondsen?

U betaalt voor de overgang, na de splitsing, geen kosten om over te gaan in de transitiefondsen. Voor stortingen die worden gedaan na de splitsing geldt het verlaagde instaptarief van 0,5%.

Betaal ik dubbele kosten als gevolg van de fondsensplitsing?

Als gevolg van de splitsing in de fondsen betaalt u geen dubbele kosten. U heeft twee rekeningen, maar betaalt alleen rekeningkosten voor de transitierekening.

Daarnaast heeft Today’s Tomorrow de inlegkosten met ingang van 2017 verlaagd naar 0,5%. Deze kosten waren voorheen 3%. De kosten zijn verlaagd doordat

Today’s Tomorrow de gehele participantenadministratie in eigen beheer heeft genomen.

Illiquide beleggingen

Wat is een illiquide belegging?

Illiquide beleggingen zijn beleggingen die niet direct verhandelbaar zijn. We spreken van een illiquide markt op het moment dat de markt niet groot genoeg is, waardoor een bepaalde transactie grote invloed zal hebben op de prijzen. Er is dus weinig vraag en aanbod. Hierdoor kunnen bepaalde beleggingen niet zo vrij op elk moment worden verhandeld.

Het feit dat de deze illiquide producten niet zo makkelijk op ieder moment kunnen worden verhandeld geeft echter geen kwaliteitsoordeel over het product. Om dit te verduidelijken een voorbeeld: u bezit een 5 procent belang in een beursgenoteerd bedrijf met een kleine marktkapitalisatie. Doordat het maar een klein bedrijf is ligt het handelsvolume in het bedrijf lager dan in grotere bedrijven. Uw belegging in het kleine bedrijf kan een prima belegging zijn maar u kunt zo’n groot belang niet 1,2,3 verkopen (verhandelen) zonder dat u hiermee de prijs beïnvloedt en wordt gedwongen uw belang tegen een lagere prijs (‘discount’) te verkopen.

Het is voor u als participant, en daarmee voor TT, van uiterst belang dat de illiquide beleggingen in het GFH Paraplufonds worden verkocht tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Het is in het belang van een ieder dat de transactie zo min mogelijk effect heeft op de prijs (waarde)van de beleggingen. Dat is waar TT zich voor inspant en zich zal blijven inspannen.

Als gevolg van het feit dat er vaak weinig handel plaatsvindt in illiquide producten kan er vaak ook geredetwist worden over de waarde van deze beleggingen. Hierbij een voorbeeld om dit uit te leggen: Een huis kan door diverse makelaars (taxateurs) verschillend worden gewaardeerd. De een kan het huis inschatten op 200.000 euro en de andere op 180.000 euro of weer een ander 230.000 euro. Pas bij een definitieve verkoop komt de echte waarde naar boven.

De waarde van een huis hangt van heel veel factoren af (rente, locatie, belasting, onderhoud, etc.) en daarnaast  van vraag en aanbod en daarmee is het dus niet op ieder moment gewenst om deze te verkopen. Immers, als de vraag laag is dan krijgt u misschien wel minder voor uw huis als dat het eigenlijk waard is. In dit geval wilt u liever even wachten (en daar ook de tijd voor heeft) totdat de markt weer wat is aangetrokken of u een koper heeft te vinden die ervoor wil betalen wat u er voor vraagt (het waard is in uw ogen).

Welke beleggingen in het GFH Paraplufonds worden als illiquide beschouwd?

Het illiquide deel van de portefeuille bedraagt ruwweg 25%, onderstaand treft u deze illiquide beleggingen.

Central American Timber Fund (“CATF”)

CATF is een duurzaam beleggingsfonds dat investeert in diverse teakplantages in Latijns-Amerika, voornamelijk in Costa Rica. Meer informatie


International Life Settlement Fund (“ILSF”)

ILSF is een voorbeeld van een beleggingsfonds dat beleggers blootstelling geeft aan het product levensverzekeringen, een unieke beleggingscategorie met een sterk gereguleerd raamwerk. Meer informatie

Bondhouse en Durham Capital

De gelden die Bondhouse en Durham Capital ontvangen door het uitgeven van obligaties worden door hun aangewend en geïnvesteerd in diverse obligatie-achtige instrumenten, zoals geldleningen. Deze leningen aan zowel beursgenoteerde als private partijen kunnen zowel met als zonder onderpand worden uitgegeven. Meer informatie

FundIQ

FundIQ verstrekt door de bank achtergestelde leningen aan Nederlandse midden- en kleinbedrijven. De leningen verstrekt door FundIQ hebben een looptijd van minimaal 3 jaar en maximaal 6 jaar. Rente op de lening dient periodiek te worden voldaan en percentages variëren in hoogte van 10% tot 15%. FundIQ zal zijn beleggers rendementsuitkeringen aan de hand van de rente die zijn binnenkrijgen. Aflossing van de lening en dus aan de beleggers zal pas aan het eind van de looptijd van de leningen geschieden.

Monolith

Monolith investeert in een beperkt aantal voornamelijk Nederlandse beursgenoteerde (veelal smallcap-) ondernemingen waarvan de beurskoers naar het oordeel van Monolith substantieel lager is dan de werkelijke waarde. Monolith heeft daarbij de overtuiging dat die onderwaardering binnen een overzienbare termijn (grotendeels) zal kunnen verdwijnen. In vrijwel alle ondernemingen houdt Monolith een belang van 5% of meer aan (van uitstaand kapitaal). Daarbij treedt Monolith op als actieve aandeelhouder om ze een belangrijke, zo niet doorslaggevende, rol spelen.

Maandelijks kunnen er certificaten Monolith worden ingekocht. Dit betekent dat er maandelijks in- en uit het Fonds kan worden getreden. Hierdoor is Monolith in principe een liquide belegging.

Omdat Monolith vooral relatief grote posities inneemt in relatief kleine ondernemingen, waarin het handelsvolume veelal gering is, zal het niet altijd mogelijk zijn om belangen in een relatief korte tijd op een verantwoorde manier af te bouwen.

Dit kan leiden tot sterkere schommelingen in de netto vermogenswaarde van het Fonds. Om de zitten-blijvende participanten niet te benadelen wanneer een participant besluit uit te treden, is er in de fondsvoorwaarden van Monolith opgenomen dat er een uittredingsvergoeding van 3% moet worden betaald wanneer er wordt besloten binnen 18 maanden uit het Fonds te stappen. Omdat deze uitstapvergoeding niet in uw voordeel is heeft TT besloten het Fonds onder de ‘illiquide’ beleggingen te scharen.  

Waarom illiquide beleggingen?

De basis waarom illiquide beleggingen ligt in het behalen van goede resultaten voor de klant in een product dat een langere beleggingshorizon kent. Zie hieronder wat voorbeelden.

  • Niet gereguleerde obligaties (Bondhouse/Durham Capital) binnen het Vastrentend Fonds: binnen het huidige renteklimaat met extreem lage rentes zijn er voor obligaties weinig mogelijkheden om rendement te halen. Rente inkosten zijn laag, zo niet negatief, en de waarde van de obligaties zal omlaag gaan zodra de rente weer gaat stijgen. Dit gaat onoverkomelijk gebeuren zodra de economische omstandigheden verder verbeteren en de Europese Centrale Ban haar monetaire opkoopbeleid gaat afbouwen. De Bondhouse en Durham obligaties waarin het GFH Europees Vastrentend Fonds belegt kennen een hoger risiconiveau dan obligaties van de meer kredietwaardige instellingen. Daartegenover staat een hoger rendement. Nu is er vanuit het oogpunt van diversificatie en de zoektocht naar rendement in het huidige extreem lage rente klimaat gekozen voor gebundelde niet-genoteerde leningen.

 

  • Teakhout (CATF) en levensverzekeringen (ILSF) binnen het Aandelenfonds: Aandelen zijn een beleggingscategorie die van nature grote risico’s met zich mee brengt. Er zijn periodes waarin aandelen oplopen (waardoor het rendement stijgt) en zijn er periodes waarin aandelen dalen. Op dit moment doen aandelen het zeer goed wat ertoe heeft geleid dat de waarderingen van bedrijven (extreem) hoog zijn opgelopen en lopen alsmaar verder op. Beleggers lijken immuun te zijn geworden voor slecht nieuws. Op een gegeven moment gaan ze zich afvragen of deze hoge waarderingen nog wel gerechtvaardigd zijn. Als dat moment komt willen wij beschermd zijn.

Omdat wij een pensioenproduct aanbieden en onze participanten willen beschermen tegen harde koersdalingen hebben wij besloten om beleggingen toe te voegen die een goede diversificatie bieden binnen de portefeuille, zoals: teakhout. Hout heeft doorgaans een stabiele prijs op lange termijn. Daarnaast is het rendement van hout laag gecorreleerd met aandelen en vastrentende instrumenten, en heeft het een positieve correlatie met inflatie. Het aangehouden hout biedt beleggers, als gevolg van het voornoemde, een soort van dekking tegen dalende markten en inflatie en verminderd het totale risico in de portefeuille.

Afwikkeling

Wat betekent de afwikkeling precies?

Wij willen benadrukken dat de afwikkeling niet inhoudt dat het fonds per direct stopt of dat GFH Paraplufonds per direct overgaat tot het uitkeren van de gelden van haar deelnemers. In de beleggingsportefeuilles van het GFH Europees Vastrentend Fonds en het GFH Europees Aandelenfonds bevinden zich goed verhandelbare (liquide) en minder goed verhandelbare (illiquide) beleggingen. De liquide beleggingen van het GFH Europees Vastrentend Fonds en van het GFH Europees Aandelenfonds (omstreeks 75% van de portefeuille zijn goed verhandelbaar en voor deze beleggingen is er geen enkele twijfel over de waardering. Deze beleggingen zullen worden overgezet naar twee nieuw opgerichte (Transitie)fondsen: het GFH Europees Vastrentend Transitiefonds en het GFH Europees Aandelen Transitiefonds. De liquide Transitiefondsen zullen vervolgens voor de bestaande deelnemers opengaan voor de handel. Dit betekent dat bestaande deelnemers participaties in de liquide transitiefondsen kunnen aan- en verkopen. Bij deze Transitiefondsen vindt de berekening van de waarde plaats zoals dat eerder gebeurde en zoals dat is beschreven in het prospectus. Ook is het weer mogelijk om switchen tussen deze Transitiefondsen. Voor deelnemers is het mogelijk om de financiële jaarruimte te benutten. De hoogte van de jaarruimte kan berekend worden door middel van de Rekenhulp van de belastingdienst. Het geld dat zal worden ingelegd zal uitsluitend worden belegd in de liquide Transitiefondsen. De illiquide (minder goed verhandelbare beleggingen) blijven vooralsnog achter in het bestaande GFH Europees Vastrentend Fonds en het GFH Europees Aandelenfonds. Dit is omdat de twijfel over de waardering nog niet weg is. De illiquide beleggingen (omstreeks 25% van de portefeuille) zullen op den duur worden afgewikkeld. Dit kan gebeuren door een verkoop van de beleggingen of terugbetaling van de beleggingen door de uitgevende partij. De fondsmaatregel blijft op dit deel van de portefeuille van kracht Ook de transitiefondsen hebben een tijdelijk karakter en dienen te worden afgewikkeld. Omtrent de definitieve oplossing zal medio 2018 meer duidelijk moeten zijn.

Hoe lang gaat de afwikkeling van het illiquide deel duren?

Het illiquide gedeelte, dat ongeveer 25% van de portefeuille bedraagt, blijft als gevolg van het illiquide karakter vooralsnog achter in de bestaande (oude) GFH Fondsen. Het zal nog enige tijd in beslag nemen voordat deze participaties kunnen worden afgewikkeld of overgeheveld naar de liquide Transitiefondsen. Hoe lang dit proces precies gaat duren is op dit moment nog onduidelijk. Met het oog op een optimale prijs is het in het belang van de deelnemers dat dit zorgvuldig gebeurt.

Waarom is het fonds niet overgegaan naar een andere beheerder?

TT heeft afgelopen jaar de mogelijkheid onderzocht om de GFH Fondsen onder te brengen bij een andere fondsbeheerder. Belangrijkste vereiste hiervan was dat de condities voor u hetzelfde zouden blijven of zouden verbeteren. Helaas is er tot op heden geen gerenommeerde partij overgebleven die aan de eisen kon of wilde voldoen om de GFH Fondsen over te nemen. Het probleem spitste zich dan met name toe dat zij niet het beheer van de illiquide activa op zich wilden nemen.

Waarom een oud fonds (Side Pocket) met de illiquide beleggingen?

Side pockets zijn er ter bescherming van de achterblijvende beleggers. Als er uittreders zijn worden er, zonder deze bescherming, alleen direct verhandelbare (liquide) beleggingen verkocht en blijven de niet direct verhandelbare (illiquide) beleggingen achter voor de achterblijvers. Door een fonds te splitsen heeft en houdt iedere belegger in beginsel een gelijk aantal aan liquide en illiquide beleggingen.

Wat is er gewijzigd in het beheer?

De fondsmanagers zitten bij elkaar op het kantoor bij Today’s Tomorrow, de beheermaatschappij van het GFH Paraplufonds. Ook de participantenadministratie en klantenservice worden tegenwoordig beheerd door Today’s Tomorrow.

Opschorting 2017

Waarom is er een Wft curator aangesteld bij het GFH Paraplufonds?

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wft en de uit de Wft voortvloeiende regels. Zij heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om de Wet op het financieel toezicht (Wft) te handhaven. Nadat de AFM het GFH Paraplufonds eind december 2016 een fondsmaatregel heeft opgelegd heeft zij een tevens een curator op grond van art 1:176 WFT aangesteld bij Today’s Tomorrow die o.a. moet toezien op de prudente afwikkeling van het GFH Paraplufonds. De directie van TT en de curator werken intensief samen om de uitdagingen waar TT voor staat in het belang van de beleggers zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Wat houdt de Fondsmaatregel van de AFM in?

De Fondsmaatregel, die op 29 december 2016 aan het GFH Paraplufonds is opgelegd, betekende dat het tijdelijk niet mogelijk was dat deelnemers in of uit het GFH Paraplufonds konden stappen. Hiermee was de periodieke inleg en uitkering vanuit het GFH Paraplufonds ook tijdelijk niet mogelijk.

Wat was de reden van de opschorting van de GFH Paraplufondsen?

De opschorting was een fondsmaatregel van Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is opgelegd omdat er bij de AFM ernstige twijfels zijn over de juistheid van de waardering van een gedeelte (omstreeks 25% o.b.v. de waarde per ultimo 2016) van de illiquide beleggingen van het GFH Paraplufonds. De Fondsmaatregel is opgelegd omdat het, vanwege deze twijfel over de waarde, niet zeker is of deelnemers op de juiste koers in- of uit het GFH Paraplufonds stappen. Wanneer deelnemers uit het GFH Paraplufonds willen stappen, is het voor alle deelnemers in het fonds van belang dat dit tegen de juiste prijs gebeurt.

Wat is er gebeurd met de waarde van de participaties tijdens de opschorting?

De waarde van de participaties is afhankelijk van de beleggingsresultaten. Ook gedurende de opschorting is er gewoon door belegd en zijn de resultaten, net als voorheen, gepubliceerd op de website van gfhgiro.nl en gfhfunds.com. Omdat er twijfel was van de AFM over een gedeelte van de waardering zijn deze resultaten echter ‘indicatief’. De laatste officiële waarde is van 31 december 2016. Dit is ook het resultaat dat u ziet als u inlogt in uw klantenportaal.

Wat is er gebeurd met de mijn inleg en/of stortingen tijdens de fondsmaatregel?

De gelden die na de 4 januari 2017 zijn gestort of geïncasseerd zijn niet belegd en werden in contanten op de rekening van de Stichting (Stichting Circle Depositary Services). Over deze gelden is geen rente vergoed. Om deze reden hebben wij besloten de automatische incasso in juni jl. stop te zetten. Vanaf dat moment is er dus meer automatisch geïncasseerd van uw persoonlijke rekening naar uw rekening bij GFH Giro. Na de splitsing zullen uw inleg en/of stortingen weer worden belegd in de liquide Transitiefondsen. Bovendien is het instaptarief voor de GFH Transitiefondsen verlaagd naar 0,5%.

Overig

Visie Verzekeringen was mijn financieel adviseur en heeft sinds februari 2017 haar werkzaamheden neergelegd. Krijg ik nu een andere financieel adviseur toegewezen?

Nee, tenzij u dit wilt. U communiceert rechtstreeks met ons, Today’s Tomorrow. Wij werken samen met verschillende onafhankelijke financieel advieskantoren door het land. Visie Verzekeringen was er daar één van. Mocht u het wenselijk vinden dan kunnen wij u in contact brengen met een andere onafhankelijke financieel adviseur in uw omgeving.

Bijeenkomst

De komende maanden zullen wij indien nodig informatiebijeenkomst(en) organiseren. Ook hier kunnen wij nader ingaan op eventuele vragen rondom de nieuwe structuur en de afwikkeling van de illiquide beleggingen. Voor vragen kunt u ons per e-mail of telefoon bereiken.

Contact

For Tomorrow

Emmastraat 54

1213 AL Hilversum


Tel: +31 [0]35 3035690

Email: info@fortomorrow.nl

Open:
Ma t/m vr: 09.00 - 17:30uur