FAQ GFH Paraplufonds

Jaaroverzicht 2018

Waarom heb ik geen jaaroverzicht over 2018 ontvangen?

Box 3 – Vermogensopbouw

Indien u een vermogensopbouw rekening heeft is het voor uw belastingaangifte enkel van belang wat uw waarde was per 1-1-2018. Deze waarde is gelijk aan de waarde per 31-12-2017, deze waarde staat op uw jaaroverzicht 2017. Om deze reden hebben wij dit jaaroverzicht opnieuw naar u verstuurd.

Box 1 – Opbouwfase

Indien u in de opbouwfase zit is het voor uw belastingaangifte enkel van belang wat u in het jaar 2018 aan stortingen heeft verricht. Gezien het illiquide deel gesloten is voor handel zijn er binnen dit deel geen stortingen geweest. Alle (eventuele) stortingen zijn belegd op de transitierekening, om deze reden heeft u enkel een stortingsoverzicht nodig over 2018.

In 2018 zijn de actieve transitierekeningen overgedragen aan Wijs & van Oostveen en hebben zij u voorzien van een stortingsoverzicht over 2018. Indien u wel heeft gestort, maar geen overzicht heeft ontvangen kunt u deze bij hen opvragen.

Let op! De automatische incasso is per juni 2017 stopgezet en kon hervat worden per maart 2018, indien u deze niet heeft hervat is het mogelijk dat u in 2018 niet heeft gestort.

Online portaal

Het online portaal is gesloten. Hoe kan ik mijn beleggingen inzien?

Uw liquide beleggingen kunt u inzien via het online portaal bij Wijs & van Oostveen. Voor de illiquide beleggingen wordt momenteel hard gewerkt aan een manier dat u hier onbeperkt inzicht in heeft. In de tussentijd kunt u deze waarde altijd opvragen bij ons.

Waarom staan de illiquide beleggingen niet bij mijn portaal bij Wijs & van Oostveen?

Wijs & van Oostveen heeft enkel de transitiefondsen overgenomen, dit betrof de liquide beleggingen en dus niet de illiquide beleggingen. Omdat zij deze niet hebben overgenomen is deze informatie niet bij hen beschikbaar.

Hoe kan ik aan historische documentatie komen uit het portaal?

Voor het portaal gesloten werd door Wijs & van Oostveen hebben zij meerdere malen aangegeven dat het van belang is dat u indien u deze nodig acht documentatie uit het portaal moet halen, gezien dit hierna lastig is. Indien het niet is gelukt deze informatie uit het portaal te halen, kunt u een verzoek indienen en hopen wij in samenwerking met Wijs & van Oostveen de gewenste documentatie binnen vier weken aan u te kunnen leveren.

Dienstverlening

Wat hield de dienstverlening van Today’s Tomorrow in?

De dienstverlening van Today’s Tomorrow was op basis van execution only. Dit hield in dat de klant volledig vrij was in zijn keuze binnen het GFH Paraplufonds. Today’s Tomorrow gaf zelf geen advies, maar werd wel door diverse intermediairs verkocht. Het product kon worden aangekocht op eigen initiatief (zonder advies) of op basis van advies samen met een onafhankelijk adviseur van een andere organisatie.

Gaf Today’s Tomorrow advies?

Nee, Today’s Tomorrow gaf geen advies en had hier ook geen vergunning voor. Indien een klant advies wenselijk vond, werd deze verwezen naar een intermediair die wel bevoegd was advies te geven.

Waar kan ik terecht met klachten?

Ondanks dat wij al gedeeltelijk afscheid hebben genomen van Today’s Tomorrow, verbeteren wij bij Today’s Groep altijd graag onze service. Indien u dan ook een klacht heeft over de dienstverlening vragen wij u deze schriftelijk in te dienen, dit kan per e-mail of per post naar onderstaande gegevens.

Today’s Tomorrow
Emmastraat 54
1213 AL Hilversum
info@fortomorrow.nl

Voorheen was Today’s Tomorrow lid bij de Kifid, maar gezien de vergunning per 16 november 2018 is ingeleverd is Today’s Tomorrow en daarmee ook For Tomorrow geen lid meer van het Kifid.

Overdracht naar Wijs & van Oostveen

Wat houdt de overdracht naar Wijs & van Oostveen precies in?

De overdracht betreft een overdracht van participaties. De overdracht betreft ook enkel de participaties in de transitiefondsen. In onderstaande tabel kunt zien wat de overdracht in participaties heeft betekent. De participaties in de GFH fondsen zijn verkocht en zijn voor dezelfde waarde aangekocht bij het bijbehorende fonds van Wijs & van Oostveen (W&O).

                                                       Overdracht

GFH Paraplufonds

Wijs & van Oostveen

GFH Europees Vastrentend Fonds

W&O Europees Obligatiefonds

GFH Europees Aandelen Fonds

W&O Europees Aandelenfonds

 

Waar staan mijn illiquide beleggingen na de overdracht?

Uw illiquide beleggingen zijn vooralsnog achtergebleven bij Today’s Tomorrow in het oorspronkelijke fonds op uw oorspronkelijke rekening. Zodra er illiquide beleggingen worden verkocht zullen deze worden overgeboekt naar waar uw transitiedeel ook staat, dit kan bij Wijs & van Oostveen zijn, bij een andere partij of op uw tegenrekening.

Illiquide beleggingen

Wat is een illiquide belegging?

Illiquide beleggingen zijn beleggingen die niet direct verhandelbaar zijn. We spreken van een illiquide markt op het moment dat de markt niet groot genoeg is, waardoor een bepaalde transactie grote invloed zal hebben op de prijzen. Er is dus weinig vraag en aanbod. Hierdoor kunnen bepaalde beleggingen niet zo vrij op elk moment worden verhandeld.

Het feit dat de deze illiquide producten niet zo makkelijk op ieder moment kunnen worden verhandeld geeft echter geen kwaliteitsoordeel over het product. Om dit te verduidelijken een voorbeeld: u bezit een 5 procent belang in een beursgenoteerd bedrijf met een kleine marktkapitalisatie. Doordat het maar een klein bedrijf is ligt het handelsvolume in het bedrijf lager dan in grotere bedrijven. Uw belegging in het kleine bedrijf kan een prima belegging zijn maar u kunt zo’n groot belang niet 1,2,3 verkopen (verhandelen) zonder dat u hiermee de prijs beïnvloedt en wordt gedwongen uw belang tegen een lagere prijs (‘discount’) te verkopen.

Het is voor u als participant, en daarmee voor TT, van uiterst belang dat de illiquide beleggingen in het GFH Paraplufonds worden verkocht tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Het is in het belang van een ieder dat de transactie zo min mogelijk effect heeft op de prijs (waarde)van de beleggingen. Dat is waar TT zich voor inspant en zich zal blijven inspannen.

Als gevolg van het feit dat er vaak weinig handel plaatsvindt in illiquide producten kan er vaak ook geredetwist worden over de waarde van deze beleggingen. Hierbij een voorbeeld om dit uit te leggen: Een huis kan door diverse makelaars (taxateurs) verschillend worden gewaardeerd. De een kan het huis inschatten op 200.000 euro en de andere op 180.000 euro of weer een ander 230.000 euro. Pas bij een definitieve verkoop komt de echte waarde naar boven.

De waarde van een huis hangt van heel veel factoren af (rente, locatie, belasting, onderhoud, etc.) en daarnaast  van vraag en aanbod en daarmee is het dus niet op ieder moment gewenst om deze te verkopen. Immers, als de vraag laag is dan krijgt u misschien wel minder voor uw huis als dat het eigenlijk waard is. In dit geval wilt u liever even wachten (en daar ook de tijd voor heeft) totdat de markt weer wat is aangetrokken of u een koper heeft te vinden die ervoor wil betalen wat u er voor vraagt (het waard is in uw ogen).

Welke beleggingen in het GFH Paraplufonds worden als illiquide beschouwd?

Het illiquide deel van de portefeuille bedraagt ruwweg 25%, onderstaand treft u deze illiquide beleggingen.

Central American Timber Fund (“CATF”)

CATF is een duurzaam beleggingsfonds dat investeert in diverse teakplantages in Latijns-Amerika, voornamelijk in Costa Rica. Meer informatie


International Life Settlement Fund (“ILSF”)

ILSF is een voorbeeld van een beleggingsfonds dat beleggers blootstelling geeft aan het product levensverzekeringen, een unieke beleggingscategorie met een sterk gereguleerd raamwerk. Meer informatie

Bondhouse en Durham Capital

De gelden die Bondhouse en Durham Capital ontvangen door het uitgeven van obligaties worden door hun aangewend en geïnvesteerd in diverse obligatie-achtige instrumenten, zoals geldleningen. Deze leningen aan zowel beursgenoteerde als private partijen kunnen zowel met als zonder onderpand worden uitgegeven. Meer informatie

FundIQ

FundIQ verstrekt door de bank achtergestelde leningen aan Nederlandse midden- en kleinbedrijven. De leningen verstrekt door FundIQ hebben een looptijd van minimaal 3 jaar en maximaal 6 jaar. Rente op de lening dient periodiek te worden voldaan en percentages variëren in hoogte van 10% tot 15%. FundIQ zal zijn beleggers rendementsuitkeringen aan de hand van de rente die zijn binnenkrijgen. Aflossing van de lening en dus aan de beleggers zal pas aan het eind van de looptijd van de leningen geschieden.

Monolith

Monolith investeert in een beperkt aantal voornamelijk Nederlandse beursgenoteerde (veelal smallcap-) ondernemingen waarvan de beurskoers naar het oordeel van Monolith substantieel lager is dan de werkelijke waarde. Monolith heeft daarbij de overtuiging dat die onderwaardering binnen een overzienbare termijn (grotendeels) zal kunnen verdwijnen. In vrijwel alle ondernemingen houdt Monolith een belang van 5% of meer aan (van uitstaand kapitaal). Daarbij treedt Monolith op als actieve aandeelhouder om ze een belangrijke, zo niet doorslaggevende, rol spelen.

Maandelijks kunnen er certificaten Monolith worden ingekocht. Dit betekent dat er maandelijks in- en uit het Fonds kan worden getreden. Hierdoor is Monolith in principe een liquide belegging.

Omdat Monolith vooral relatief grote posities inneemt in relatief kleine ondernemingen, waarin het handelsvolume veelal gering is, zal het niet altijd mogelijk zijn om belangen in een relatief korte tijd op een verantwoorde manier af te bouwen.

Dit kan leiden tot sterkere schommelingen in de netto vermogenswaarde van het Fonds. Om de zitten-blijvende participanten niet te benadelen wanneer een participant besluit uit te treden, is er in de fondsvoorwaarden van Monolith opgenomen dat er een uittredingsvergoeding van 3% moet worden betaald wanneer er wordt besloten binnen 18 maanden uit het Fonds te stappen. Omdat deze uitstapvergoeding niet in uw voordeel is heeft TT besloten het Fonds onder de ‘illiquide’ beleggingen te scharen.  

Waarom illiquide beleggingen?

De basis waarom illiquide beleggingen ligt in het behalen van goede resultaten voor de klant in een product dat een langere beleggingshorizon kent. Zie hieronder wat voorbeelden.

  • Niet gereguleerde obligaties (Bondhouse/Durham Capital) binnen het Vastrentend Fonds: binnen het huidige renteklimaat met extreem lage rentes zijn er voor obligaties weinig mogelijkheden om rendement te halen. Rente inkosten zijn laag, zo niet negatief, en de waarde van de obligaties zal omlaag gaan zodra de rente weer gaat stijgen. Dit gaat onoverkomelijk gebeuren zodra de economische omstandigheden verder verbeteren en de Europese Centrale Ban haar monetaire opkoopbeleid gaat afbouwen. De Bondhouse en Durham obligaties waarin het GFH Europees Vastrentend Fonds belegt kennen een hoger risiconiveau dan obligaties van de meer kredietwaardige instellingen. Daartegenover staat een hoger rendement. Nu is er vanuit het oogpunt van diversificatie en de zoektocht naar rendement in het huidige extreem lage rente klimaat gekozen voor gebundelde niet-genoteerde leningen.

 

  • Teakhout (CATF) en levensverzekeringen (ILSF) binnen het Aandelenfonds: Aandelen zijn een beleggingscategorie die van nature grote risico’s met zich mee brengt. Er zijn periodes waarin aandelen oplopen (waardoor het rendement stijgt) en zijn er periodes waarin aandelen dalen. Op dit moment doen aandelen het zeer goed wat ertoe heeft geleid dat de waarderingen van bedrijven (extreem) hoog zijn opgelopen en lopen alsmaar verder op. Beleggers lijken immuun te zijn geworden voor slecht nieuws. Op een gegeven moment gaan ze zich afvragen of deze hoge waarderingen nog wel gerechtvaardigd zijn. Als dat moment komt willen wij beschermd zijn.

Omdat wij een pensioenproduct aanbieden en onze participanten willen beschermen tegen harde koersdalingen hebben wij besloten om beleggingen toe te voegen die een goede diversificatie bieden binnen de portefeuille, zoals: teakhout. Hout heeft doorgaans een stabiele prijs op lange termijn. Daarnaast is het rendement van hout laag gecorreleerd met aandelen en vastrentende instrumenten, en heeft het een positieve correlatie met inflatie. Het aangehouden hout biedt beleggers, als gevolg van het voornoemde, een soort van dekking tegen dalende markten en inflatie en verminderd het totale risico in de portefeuille.

Contact

For Tomorrow

Emmastraat 54

1213 AL Hilversum


Tel: +31 [0]35 3035690

Email: info@fortomorrow.nl

Open:
Ma t/m vr: 09.00 - 17:30uur